آشنایی و معرفی شهدای شهرستان استهبان

اطلاعات این صفحه در حال تکمیل شدن است

منابع مورد استفاده:
١_ کتاب‌های کوچ آینه‌ها(سه جلد)، هشت فصل عاشقی و رد پای ساقی برای یادنامه شهدا به قلم خانم زهرا کیامرثی.
٢_ کتاب زمرم عشق برای وصیت‌نامه شهدا گردآورنده خانم فاطمه اسلامی.
٣_ کتاب‌های زلال چون… ، رؤیای بارانی به قلم خانم فاطمه عسکری و استهبان در دفاع مقدس پژوهش و تألیف آقای محمدجواد اسلامی برای خاطرات شهدا.

لیست شهدا (به ترتیب الفبا):