شهدا

غلامرضا شرفی

شهید غلامرضا شرفی تصویر یادنامه نام پدر: اكبر                      محل و تاريخ تولد: استهبان 1348 سن: 18 سال                      تحصيلات: سوم دبيرستان شغل: محصّل                     وضعيت تأهل: مجرّد                      ارگان اعزام كننده: بسيج    تاريخ…

شهدا

علی اصغر شجعان

شهید علی اصغر شجعان تصویر یادنامه نام پدر: احمد                     محل و تاريخ تولد: استهبان 1345 سن: 22 سال                    تحصيلات: دوم دبيرستان شغل: محصّل                   وضعيت تاهل: مجرّد ارگان اعزام كننده: بسيج   …

شهدا

حمزه شاهسونی

شهید حمزه شاهسونی تصویر یادنامه   نام پدر: بهمن                     محل و تاريخ تولد: محمّدآباد 1347 سن: 20 سال                     تحصيلات: مقدماتي حوزه شغل: طلبه                        ارگان اعزام كننده: بسيج     دفعات اعزام: هشت…

شهدا

خلیل سامان

شهید خلیل سامان تصویر یادنامه نام پدر: احمد                      محل و تاريخ تولد: استهبان 1345 سن: 21 سال                     تحصيلات: ديپلم شغل: دانشجو                   وضعيت تاهل: مجرّد ارگان اعزام كننده: بسيج     تاريخ اولين…

شهدا

محسن ساجدی

شهید محسن ساجدی تصویر یادنامه نام پدر: غلامحسين              محل و تاريخ تولد: استهبان 1347 سن: 16 سال                         تحصيلات: دوم دبيرستان شغل: محصّل                  وضعيت تأهل: مجرّد            ارگان اعزام كننده: بسيج…

شهدا

حبیب زیاد

شهید حبیب زیاد تصویر یادنامه نام پدر: فتح اللّه               محل و تاريخ تولد: استهبان 1314 سن: 51 سال                      تحصيلات:  پنجم ابتدايي شغل:كفّاش                        وضعيت تأهل: متأهل، هفت فرزند             ارگان اعزام كننده:…

شهدا

حمیدرضا زکی پور

شهید حمیدرضا زکی پور تصویر یادنامه نام پدر: خليل                     محل و تاريخ تولد: استهبان 1347 سن: 18 سال                      تحصيلات: سوم دبيرستان شغل: محصّل                     وضعيت تأهل: مجرّد                      ارگان اعزام كننده: بسيج    …

شهدا

منصور زارعی

شهید منصور زارعی تصویر یادنامه نام پدر: خورشيد                محل و تاريخ تولد: رونيز 1343 سن: 20 سال                       تحصيلات: حوزه علميه سطح عالي شغل: روحاني                     وضعيت تأهل: متأهل دو فرزند         …

شهدا

علی زادسیرجان

شهید علی زادسیرجان تصویر یادنامه نام پدر: محمّد                       محل و تاريخ تولد: استهبان 1340 سن: 23 سال                         تحصيلات: سوم دبيرستان شغل: محصّل                       وضعيت تأهل: مجرّد           ارگان اعزام كننده: بسيج      …

شهدا

حسن روغنی

شهید حسن روغنی تصویر یادنامه نام پدر: ميرزاعلي               محل و تاريخ تولد: استهبان 1342 سن: 24 سال                       تحصيلات: اول ديبرستان شغل: پاسدار                       وضعيت تأهل: متأهل، يك فرزند                 ارگان اعزام كننده:…